RLAC- Custòdia i compilació de l'encàrrec d'auditoria

RLAC- Custòdia i compilació de l'encàrrec d'auditoria

Després de més de 5 anys d'esforços en la creació d'aquest nou marc legal després de la publicació de la Llei d'Auditoria de Comptes al juliol de 2015, el 30 de gener de 2021 es va publicar el Reial Decret 2/2021, pel qual es aprova el Reglament de desplegament de la Llei 22/2015 (RAC), i queda així derogat el reglament anterior aprovat pel Reial decret 1517/2011, de 31 d'octubre.

Això suposa per a les firmes auditores una revisió dels processos interns i el seu sistema de control de qualitat, i per descomptat, una formació contínua per tal d'una major professionalitat i transparència en la seva tasca.

En l'àmbit més pragmàtic per a la realització i conservació dels treballs, disposar de sistemes informàtics amb controls adequats i garantia de conservació íntegra i segura de la documentació dels encàrrecs, així com la seva compilació en un fitxer electrònic.

Per aquest motiu, hem dissenyat una guia o manual on es realitza un recorregut per funcions i mòduls del programa refrescant conceptes i establint criteris de bones pràctiques en la línia d'obtenir els millors resultats en relació amb aspectes relacionats amb el Reglament d'Auditoria que han d'estar contemplats a partir de l'1 de juliol de 2022.

No obstant aquesta data, seria convenient prendre'ls en consideració amb el temps suficient per a la seva aplicació sistemàtica com més aviat millor, amb suficient marge i anticipació.

Tags: