Emissió d'estats financers sense error

Emissió d'estats financers sense error

Els estats financers són documents crucials per a les organitzacions, ja que proporcionen una visió clara i completa de la seva situació financera. Hi ha diversos tipus d'estats financers que s'utilitzen comunament, cadascun amb un propòsit específic i amb informació que pot ser important per a diferents parts interessades, com ara els inversors, els creditors i els reguladors.

Durant els primers mesos de l'exercici comptable, se sol treballar en el tancament de l'exercici anterior. Els departaments comptables busquen alhora elaborar-los de manera precisa i eficient, sense errors. I per suposat, aplicant la normativa vigent.

Presentació d'estats financers

A continuació, parlarem de 4 estats financers, però l'obligatorietat depèn del grup al qual pertany l'organització i la normativa vigent. En termes generals, parlarem del balanç general, l'estat de resultats, l'estat de fluxos d'efectiu i l'estat de canvis en el patrimoni.

Estat de situació financera

Conegut també com a balanç general, representa un resum dels actius, els passius i el patrimoni net d'una empresa en un moment determinat. Proporciona una instantània de la salut financera de l'empresa i és important per avaluar la capacitat de l'empresa per pagar els seus deutes i mantenir una posició financera sòlida. També és útil per a la presa de decisions estratègiques.

Estat de resultats

Proporciona una visió detallada dels ingressos i les despeses d'una empresa durant un període de temps determinat, generalment un any fiscal. És rellevant per als que vulguin avaluar la rendibilitat de l'empresa i la capacitat per generar ingressos i beneficis. La seva anàlisi és fonamental per a la presa de decisions estratègiques relacionades amb les despeses i els ingressos.

Estat de flux d'efectiu

L'estat de flux d'efectiu mostra la quantitat d'efectiu que entra i surt d'una empresa durant un període de temps determinat. Mostra la capacitat de l'empresa per generar efectiu i pagar els deutes. Ofereix informació sobre el finançament i la gestió de l'efectiu.

Estat de canvis en el patrimoni net

Mostra els canvis en el patrimoni net d'una empresa durant un període de temps determinat. Aquest estat financer és important per avaluar la rendibilitat de l'empresa i la seva capacitat per generar guanys. També pot ser útil per prendre decisions relacionades amb l'estructura de capital i les polítiques de dividends.

Elaboració dels estats financers

És evident que l'elaboració d'estats financers és una tasca complexa que requereix precisió i atenció al detall. Els errors als estats financers poden tenir greus conseqüències, com ara multes i sancions, a més d'afectar negativament la confiança dels inversors i els clients. Moltes vegades aquest dany de la reputació pot ser un camí sense retorn.

Per això, és essencial comptar amb un programari d'elaboració d'estats financers que pugui automatitzar i agilitzar el procés d'elaboració dels estats financers i minimitzar la possibilitat d'errades.

DATEV Report ofereix l'automatització necessària per a una emissió d'estats financers eficient, oportuna i precisa, estalviant temps i recursos. A més, en combianació amb DATEV Audit i/o DATEV Consolidation, pot proporcionar anàlisis financeres avançades i informes que poden ajudar els inversors i els analistes financers a comprendre millor la salut financera de l'empresa.

Obtingueu més informació sobre com els productes DATEV s'adapten al vostre entorn tant si voleu emetre estats financers, memòries o simplement consolidar estats financers. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per parlar amb un expert, o demanar una demostració de la nostra plataforma.

Image

Flor Durán

Head of Customer Success
Sígueme: