Ajustos i reclassificacions en auditoria

Ajustos i reclassificacions en auditoria

Les empreses, al tancar l'exercici econòmic, han de reflectir apropiadament la informació comptable i els saldos inclosos en els estats financers respectius hauran de ser analitzats abans de ser presentats definitivament. En conseqüència, s'hauràd'avaluar la necessitat d'efectuar ajustos o reclassificacions.

En el cas d'una empresa subjecta a una auditoria, aquest és el moment en què, com a conseqüència de les verificacions efectuades, l'auditor, exercint el seu paper com a tal, pot proposar a l'entitat certs ajustos o reclassificacions com a part de la seva tasca per comprovar que els estats financers reflecteixin la imatge fidel de la companyia.

Però què s'entén per ajustos i què són les reclassificacions?

Podem dir en poques paraules que una comptabilització és un ajust si afecta al resultat (la seva aplicació "modifica" comprometent el resultat de l'exercici) i una comptabilització és considerada reclassificació si només afecta la presentació i / o classificació però que no modifica el resultat de l'exercici (és a dir, la seva aplicació "permuta" entre comptes d'actiu, passiu i patrimoni, però no de resultats).

Dit això, la necessitat d'utilitzar un software d'auditoria per al tractament de les comptabilitzacions és fonamental per tal d'oferir seguretat i garantir integritat de la informació.DATEV Audit redueix temps considerables en el treball d'auditoria

Per tal motiu, per facilitar aquesta tasca de l'auditor, DATEV Audit inclou una secció dedicada a aquest tema, orientada a realitzar l'auditoria de manera eficient, i donant totes les opcions necessàries per registrar els ajustos i reclassificacions proposats, els acceptats pel client, els rebutjats, vincular papers de treball i fer referències, documentar conclusions, notes, imprimir en PDF, exportar a excel, etc. En altres paraules, tot el que l'auditor necessita en una sola pantalla de DATEV Audit.

Per a tots els nostres clients, hem publicat un webinar que explica el funcionament de la pestanya anomenada "comptabilitzacions". Els convidem a accedir al lloc de suport exclusiu per a usuaris de productes DATEV.

Si encara no és client i vol saber com funciona, agendi amb nosaltres una demostració de producte.

Tags: